PODATKI

Księgi handlowe
– przygotowywanie i dekretowanie dokumentów źródłowych do księgowania
– prowadzenie bieżących zapisów w ewidencji księgowej
– sporządzanie zestawienia obrotów i sald na koniec każdego miesiąca
– zamknięcie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego
– sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
– ustalanie wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych zgodnie ze stanem wynikającym z zapisów księgowych
– sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego CIT
– bieżące prowadzenie rejestrów zakupu i Sprzedaży na potrzeby podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT
– bieżące prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
– bieżące prowadzenie ewidencji wyposażenia obejmującej przedmioty o wartości początkowej powyżej 1500 pln
– sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
– bieżące prowadzenie KPiR zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
– bieżące prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
– bieżące prowadzenie ewidencji wyposażenia obejmującej przedmioty o wartości początkowej powyżej 1500 pln
– ustalanie wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie ze stanem wynikającym z zapisów KPiR
– sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego PIT właściciela
– bieżące prowadzenie rejestrów zakupu i Sprzedaży na potrzeby podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT
– sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu

Ryczałt Ewidencjonowany
– bieżące prowadzenie Ewidencji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
– bieżące prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
– bieżące prowadzenie ewidencji wyposażenia obejmującej przedmioty o wartości początkowej powyżej 1500 pln
– ustalanie wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie ze stanem wynikającym z zapisów Ewidencji
– sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego PIT właściciela
– bieżące prowadzenie rejestrów zakupu i Sprzedaży na potrzeby podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT
– sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu

Karta podatkowa
– bieżące prowadzenie rejestrów zakupu i Sprzedaży na potrzeby podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT
– sporządzanie rocznej deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne
– sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu