KADRY, PŁACE

– prowadzenie akt osobowych
– przygotowywanie list płac pracowników etatowych
– prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników
– rozliczanie wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych
– rozliczanie i księgowanie zaliczek pobranych przez pracowników i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz rozliczanie i księgowanie podróży krajowych i zagranicznych
– sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT-4R) oraz dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
– wystawianie i przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia, w szczególności umów o pracę, świadectw pracy, druków RP-7, zaświadczeń o zatrudnieniu
– ustalanie prawa do urlopów wraz z prowadzeniem kartoteki urlopowej